Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

{ Text Block: }

CONTESTAȚIA – CALEA DE ATAC PRIVIND DECIZIA OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI

Pentru un consumator marca reprezintă modul cel mai rapid și ușor de recunoaștere a unor produse și servicii pe care le preferă sau care îi sunt recomandate, iar pentru o întreprindere/ producător/ furnizor este mijlocul cu care se prezintă în fața clientului și prin care își câștigă încrederea publicului.

            Organul competent să primească cererea de înregistrare a mărcii este Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, înregistrarea făcându-se în ordinea cronologică a primirii cererilor, ceea ce îi conferă un drept de prioritate titularului. Procedura administrativă de dobândire a dreptului la marcă se declanșează odată cu formularea unei cereri de înregistrare a mărcii și cuprinde trei faze principale, și anume: constituirea depozitului reglementar al mărcii, examinarea cererilor de înregistrare și înregistrarea propriu-zisă.

În urma examinării fondului cererii, OSIM va decide înregistrarea sau respingerea acesteia, iar în cazul în care titularul mărcii se consideră nedreptățit de deciziile OSIM are la îndemână calea de atac administrativă, și anume contestația.  Contestația poate fi formulată de titular, mandatar sau orice persoană interesată în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz de la publicarea înregistrării mărcii.

Spre exemplu, dacă a fost depusă spre înregistrare marca “mere” pentru servicii de comerț și primește opoziție bazată de similaritate în raport cu marca anterior înregistrată “mere roșii”, pentru servicii de restaurant. Dacă pe baza opoziției formulate de titularul mărcii anterioare Comisia de examinare admite opoziția și respinge înregistrarea mărcii “mere”. Solicitantul mărcii “mere” poate formula contestație, argumentând de ce nu trebuie admisă opoziția.  De asemenea, în cazul în care marca este respinsă în urma unui Aviz de Refuz Provizoriu (ARP) al Comisiei de examinare, se poate formula contestație prin care se argumentează de ce nu poate fi aplicat ARP-ul Comisiei.

Contestația se formulează în scris și va fi insoțită de dovezi în susținerea acesteia și de dovada achitării taxei legale. Elementele pe care trebuie să le conțină contestația sunt enumerate în art. 46 în Regulamantul de aplicare a legii mărcilor “a)numele și domiciliul sau denumirea și sediul persoanei care a formulat contestația; b)obiectul contestației; c)motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; d)arătarea dovezilor pe care se sprijină contestația; e)semnătura persoanei care a formulat contestația”. În cazul în care contestația este formulată prin mandatar este necesară și atașarea unei procuri de reprezentare.

            Contestațiile formulate se soluționează de către o comisie de reexaminare din cadrul OSIM compusă din trei membri (Directorul General al OSIM sau împuternicitul acestuia, un examinator din cadrul Serviciului Mărci, care nu a luat decizia contestată și un consilier juridic).

Competența comisiei și termenele de soluționare a contestațiilor trebuie aprobate de către Directorul General al OSIM.

            Comisia de reexaminare este competentă să soluționeze contestațiile formulate împotriva deciziilor OSIM privind:

  • cererile de înregistrare a mărcilor, reînnoirea înregistrării și înscrierea renunțării la o marcă;
  • înscrierea cesiunilor sau a licențelor în Registrul Mărcilor;
  • deciziile comisiei de examinare a opozițiilor.

Potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice hotărârea comisiei, motivată, se comunică părților și poate fi contestată la Tribunalul București în termen de 15 zile de la comunicare. Potrivit art. 45 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice “Comisia de reexaminare … va putea lua una din următoarele hotărâri:

a) admiterea contestației, dispunând desființarea sau modificarea deciziei OSIM.;

b) respingerea contestației și menținerea deciziei OSIM”.

Ședințele pentru soluționarea contestațiilor sunt publice, iar reprezentarea în fața Comisiei poate fi făcută direct de către solicitant/ titular, de către mandatar sau prin avocat. Dacă partea convocată nu se prezintă la termen, procedura se poate desfășura în lipsa acesteia. De obicei, părțile sunt citate cu cel puțin 14 zile înainte de termenul fixat pentru soluționare.

            La primul termen fixat pentru soluționarea contestației, Comisia va putea acorda, la cerere, un nou termen pentru plata taxei de contestație, completarea motivelor și probelor în susținerea contestației sau pentru completarea motivelor și probelor în apărare.

            După încheierea dezbaterilor Comisia de reexaminare deliberează și pronunță hotărârea. În funcție de complexitatea cauzei, termenul în care Comisia poate amâna pronunțarea este de cel mult 3 săptămâni.

În cazul în care considerați că sunteți nedreptățit privind decizia Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, este recomandat ca înainte de formularea unei contestații să vă consultati cu un specialist în proprietate intelectuală pentru a evita pierderile financiare, dar și a cauzei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?